ul. Zwrotnicza 16

61-482 Poznań

Telefon

502-599-134

E-mail

serwis@energy-lab.com.pl

Regulamin serwisu

Regulamin

Pozostawienie sprzętu w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy lub drukarkę do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu przez klienta tegoż pokwitowania i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
 3. W momencie przyjmowania sprzętu do naprawy serwis pobiera zaliczkę na poczet kosztów wykonania usługi w wysokości 50 zł. Kwota ta zaliczana jest w poczet kosztów naprawy: przy odbiorze sprzętu klient dopłaca tylko różnicę w cenie.
 4. Firma Energy Lab będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:
  • uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
  • uszkodzeń mechanicznych,zalania, spalenia , przepięcia itp
  • uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
  • losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).
 5. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 6. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nieodebrany w przeciągu 14 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 7. Energy Lab może odstąpić od naprawy w przypadku, jeśli części zamienne konieczne do jej wykonania nie są już dostępne. W takim wypadku klient obciążany jest jedynie kosztem diagnostyki urządzenia w wysokości 50 zł netto.
 8. Opłata za wycenę pobierana jest jedynie w przypadku rezygnacji z naprawy. Jeśli klient zaakceptuje kosztorys i zdecyduje się na naprawę, Energy Lab odstępuje od pobierania osobnej opłaty za wycenę.
 9. Jeśli, przystąpiwszy do naprawy, serwisant stwierdzi, iż jej koszty przekraczają 50% wartości urządzenia, kontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej drogi postępowania. W takim wypadku czas naprawy liczony jest od momentu przekazania przez klienta decyzji o naprawie.
 10. W przypadku rezygnacji klienta z naprawy już po jej wycenie wpłacona zaliczka przechodzi na poczet pokrycia kosztów wyceny.
 11. Klient może zrezygnować z naprawy i pozostawić drukarkę w serwisie do utylizacji, składając pisemne lub ustne oświadczenie woli. W takim przypadku pobrana zaliczka przechodzi na poczet kosztów wyceny naprawy oraz kosztów utylizacji urządzenia.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.
 13. Sprzęt nieodebrany po 3 miesiącach od daty zakończenia zlecenia, przechodzi na własność zleceniobiorcy.
 14. Wszystkie kwoty podawane przez serwis są kwotami netto.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 16. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U Nr 02.101.926

Gwarancja

Gwarancja na usługi

Na wszystkie naprawy przeprowadzone przez nasza firmę otrzymują Państwo od 3 do 6 miesięcy gwarancji. Części wykorzystane w naprawie objęte są różnymi okresami gwarancji zależnie od producenta danego elementu (od 6 do 12 miesięcy)